เว็บไซต์ Expedia Rewards •  ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Expedia® Rewards 

พเดทล่าสุด: 14 ธันวาคม 2021 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 เป็นต้นไป 

Expedia Rewards ("โปรแกรม") เป็นโปรแกรมที่นำเสนอให้กับลูกค้า Expedia.co.th และแอพเอ็กซ์พีเดียประเทศไทยภายใต้ดุลยพินิจของ Expedia, Inc. (“เอ็กซ์พีเดีย”) แต่เพียงผู้เดียว และให้เฉพาะบุคคลที่มีอายุสิบแปด (18) ปีขึ้นไป มีอีเมลที่ใช้งานได้ และสมัครเข้าร่วมโปรแกรมเท่านั้น ("สมาชิก") ในการเข้าร่วมโปรแกรม สมาชิกสามารถสะสมคะแนนเมื่อทำการจองที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนผ่านเว็บไซต์เอ็กซ์พีเดียและเดินทางสิ้นสุดสมบูรณ์ และสามารถทำการแลกใช้คะแนนที่มี โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คำว่า "คุณ" และ "ของคุณ" ที่ปรากฏตลอดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หมายถึงสมาชิก 

การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ 
การมีส่วนร่วมในโปรแกรมอย่างต่อเนื่องของคุณในฐานะสมาชิกถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเวอร์ชั่นที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ www.expedia.co.th/lp/b/exp-rewards-terms จะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2022 และจะมีผลแทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 เป็นต้นไป 

การเป็นสมาชิกโปรแกรมจะถือเป็นโมฆะหากต้องห้ามโดยกฎหมายในรัฐหรือประเทศที่พำนักของสมาชิก และข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าว 

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ 
เอ็กซ์พีเดียอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นครั้งคราวภายใต้ดุลยพินิจของเอ็กซ์พีเดียแต่เพียงผู้เดียว หากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญใดๆ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ จะมีผลบังคับใช้เสมอ ตารางด้านล่างระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประกาศที่เราจะมีให้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประเภทต่างๆ: 

การเปลี่ยนแปลง 

ระยะเวลาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งจำกัด (ก) วิธีสะสมหรือแลกใช้คะแนนโดยสมาชิก (หรือระดับสมาชิกใดๆ) หรือ (ข) สิทธิประโยชน์โปรแกรมสำหรับสมาชิก (หรือระดับสมาชิกใดๆ) อย่างมีนัยสำคัญ   

เมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน 

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไข 

เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า หากการเปลี่ยนแปลงเป็นประโยชน์ต่อคุณหรือไม่มีผลกระทบร้ายแรงต่อคุณ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ออกประกาศที่  https://www.expedia.co.th/lp/b/exp-rewards-terms 

ส่วนการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งหมดไม่ว่าเวลาใดก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

เราจะส่งประกาศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไปตามข้อมูลติดต่อที่คุณให้เราสำหรับบัญชีของคุณ คุณต้องรับผิดชอบในการแก้ไขข้อมูลติดต่อหากและเมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วมในโปรแกรมในฐานะสมาชิกต่อไปหลังระยะเวลาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่ระบุด้านบนจะถือว่าคุณยอมรับในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แจ้งให้ทราบ 

การดำเนินการที่ไม่เหมาะสมของสมาชิก 
เอ็กซ์พีเดียขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสิทธิ์สมาชิกใดๆ หากมีเหตุอันควรให้เชื่อว่าสมาชิกบ่อนทำลายการดำเนินงานของโปรแกรม หรือทำการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือทำการในลักษณะฉ้อโกงหรือหลอกลวง ความพยายามใดๆ โดยสมาชิกเพื่อทำลายการดำเนินงานที่ชอบด้วยกฎหมายของโปรแกรมอาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายความผิดทางอาญาและทางแพ่ง และหากบุคคลใดลงมือหรือขู่ว่าจะทำการดังกล่าว เอ็กซ์พีเดียขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบุคคลดังกล่าวในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต  

เอ็กซ์พีเดียมีสิทธิ์ในการตรวจสอบทุกการใช้งานบัญชี หากเอ็กซ์พีเดียมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าบัญชีของคุณมีสัญญาณที่ชี้ให้เห็นถึงการฉ้อโกง การใช้ในทางที่ผิด การกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือกิจกรรมที่น่าสงสัย (รวมเรียกว่า “กิจกรรมที่ไม่เหมาะสม”) เอ็กซ์พีเดียอาจปิดหรือระงับบัญชีของคุณทันที และเมื่อพบว่ามีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้นเกิดขึ้น คุณอาจเสียคะแนนสะสมหรือการแลกใช้คะแนนของคุณ หากคุณดำเนินกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เอ็กซ์พีเดียขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็น และอาจมีเหตุผลสมควรในการเพิกถอนการแลกใช้คะแนนอันเป็นผลจากกิจกรรมดังกล่าว  นอกจากนี้ คุณอาจต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียทางการเงินต่อเอ็กซ์พีเดีย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและความเสียหาย และคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโปรแกรมในอนาคต หากพบว่าการจองที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม การจองนั้นๆ จะถูกยกเลิกคะแนน และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นๆ จะถูกระงับการสะสมคะแนนหรือการแลกใช้คะแนนเพิ่มเติม หากต้องการโต้แย้งการระงับบัญชี การยกเลิกคะแนน หรือการเพิกถอนการแลกใช้คะแนน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดยใช้ลิงก์ในหน้านี้  

ความรับผิด 
เอ็กซ์พีเดียไม่การันตี รับประกัน หรือให้การรับรองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนี้ ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถละเว้นการการันตีหรือการรับประกันบางประการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่มีเจตนายกเว้นหรือจำกัดสิทธิ์ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ที่สมาชิกมีภายใต้กฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายจะอนุญาต คุณยินยอมให้เอ็กซ์พีเดียและบริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์ และพาร์ทเนอร์หลุดพ้นจากความรับผิดทุกประการที่เกี่ยวกับการสะสมคะแนน การแลกคะแนน และการใช้คะแนน รวมถึงการแลกใช้คะแนนใดๆ ที่อาจสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกทำลายหลังจากที่ได้รับแล้ว ยกเว้นแต่ว่าความรับผิดนั้นมีสาเหตุจากหรือมีส่วนเกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่หรือการฉ้อโกงของเอ็กซ์พีเดีย ซัพพลายเออร์และพาร์ทเนอร์ของเอ็กซ์พีเดียไม่มีความเกี่ยวข้องหรือความรับผิดชอบใดๆ ต่อการดำเนินการโปรแกรม 

การยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ 
ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายจะอนุญาต เอ็กซ์พีเดียขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการจำกัดการให้บริการโปรแกรมแก่บุคคลใดๆ ได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำต้องมีเหตุผลใดๆ และไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีความรับผิดต่อคุณ 

โปรแกรมไม่มีวันสิ้นสุดที่กำหนดไว้ และอาจดำเนินการต่อไปจนกว่าเอ็กซ์พีเดียตัดสินใจที่จะยุติโปรแกรม เอ็กซ์พีเดียสามารถยุติโปรแกรมได้ทุกเมื่อ เมื่อโปรแกรมยุติลง คุณจะมีเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันประกาศสิ้นสุดโปรแกรมเพื่อใช้คะแนนที่คงเหลืออยู่ในบัญชีของคุณ หลังจากวันดังกล่าว คะแนนจะถูกริบและไม่มีการชดเชย 

ความเป็นส่วนตัว 
การเป็นสมาชิกโปรแกรมมีเงื่อนไขว่าสมาชิกต้องยินยอมและอนุญาตให้เอ็กซ์พีเดียเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เอ็กซ์พีเดียเก็บรวบรวมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ www.expedia.co.th/privacy และกฎหมายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

การตลาด 
ในกรณีที่เอ็กซ์พีเดียต้องการทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังคุณ เอ็กซ์พีเดียจะดำเนินการเช่นนั้นต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้า หากคุณได้รับข้อมูลโปรโมชั่นอยู่ในปัจจุบันและไม่ต้องการรับข้อมูลเหล่านั้นแล้ว กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอนำชื่อออกจากกลุ่มรายชื่อทำการตลาด หรือใช้ช่องทางยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในการสื่อสารการตลาดของเอ็กซ์พีเดีย เอ็กซ์พีเดียจะจัดการตามคำขอโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 วันหลังจากได้รับคำขอ 

คำนิยาม

"บัญชี" หมายถึงบัญชีที่มีการสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านกับเอ็กซ์พีเดีย และมีสิทธิ์ใช้งาน Expedia Rewards 

“คะแนนฐาน” คือคะแนนหลักที่สามารถสะสมจากการเข้าร่วมโปรแกรม Expedia Rewards ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข คะแนนฐานจะมอบให้การจองที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน   

“คะแนนโบนัส” คือคะแนนเพิ่มเติมที่ได้รับในโปรแกรม และสามารถสะสมได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก)  ข้อเสนอคะแนนโบนัสโปรโมชั่น สำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่เสนอแก่สมาชิกเป็นครั้งคราว (เงื่อนไขที่มาพร้อมโปรโมชั่นดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบ ณ เวลาโปรโมชั่น) หรือ  

(ข) ข้อเสนอคะแนนโบนัส ที่มอบให้สมาชิกเป็นครั้งคราวเป็นสิทธิประโยชน์ Expedia Rewards และอาจรวมถึงสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนโบนัสเพิ่มเติมที่สมาชิกบางระดับจะได้รับ คะแนนโบนัสเพิ่มเติมที่ได้รับเมื่อจองผ่านแอพเอ็กซ์พีเดีย หรือเมื่อจองที่พัก VIP Access  ข้อเสนอคะแนนโบนัสเหล่านี้จะระบุไว้ที่ข้อมูลสิทธิประโยชน์ตามระดับสมาชิก ที่นี่     

“การเดินทางสิ้นสุดสมบูรณ์” หมายถึงสมาชิกหรือผู้เดินทางคนอื่นที่จองในบัญชีต้องเข้าพักในโรงแรมหรือที่พักให้เช่าที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน เดินทางในเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน ใช้ตั๋วกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน หรือใช้แพ็คเกจที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสิ้นสุดสมบูรณ์ 

“บาท” หรือ “฿” หมายถึงสกุลเงินบาทไทย 

“ที่พักให้เช่าที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน” หมายถึงการจองเฉพาะที่พักประเภทอื่นแทนโรงแรม เช่น อพาร์ทเมนท์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ บ้าน วิลล่า หรือรีสอร์ทคอนโดมิเนียมที่บริหารจัดการอย่างมืออาชีพผ่านเว็บไซต์เอ็กซ์พีเดียและเข้าพักสิ้นสุดสมบูรณ์โดยสมาชิก Expedia Rewards หรือไม่ถูกยกเลิก 

“กิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน” หมายถึงกิจกรรมอย่างเดียวแบบชำระเงินล่วงหน้าที่จองผ่านเว็บไซต์เอ็กซ์พีเดียและเข้าร่วมสิ้นสุดสมบูรณ์โดยสมาชิก Expedia Rewards หรือไม่ถูกยกเลิก 

"การจองที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน” หมายถึงการจองกิจกรรม เที่ยวบิน โรงแรม ที่พักให้เช่า และแพ็คเกจที่ร่วมรายการผ่านเว็บไซต์เอ็กซ์พีเดีย 

"เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน” หมายถึงเที่ยวบินอย่างเดียวหนึ่งเที่ยว (หรือหลายเที่ยว) ที่จองผ่านเว็บไซต์เอ็กซ์พีเดียในการจองเดียวและเดินทางสิ้นสุดสมบูรณ์โดยสมาชิก Expedia Rewards หรือไม่ถูกยกเลิก 

“โรงแรมที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน” หมายถึงโรงแรมอย่างเดียวแบบชำระเงินล่วงหน้าที่จองผ่านเว็บไซต์เอ็กซ์พีเดียและเข้าพักสิ้นสุดสมบูรณ์โดยสมาชิก Expedia Rewards หรือไม่ถูกยกเลิก 

“แพ็คเกจที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนน” หมายถึงโรงแรม + เที่ยวบินที่จองพร้อมกันแบบชำระเงินล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์เอ็กซ์พีเดียและเดินทางสิ้นสุดสมบูรณ์โดยสมาชิก Expedia Rewards หรือไม่ถูกยกเลิก 

"เว็บไซต์เอ