ดินแดนสหพันธ์ปุตราจายา

มาเลเซีย
สลังงอร์ ซึ่งรวมถึง สะพาน