ข้อตกลงและเงื่อนไข

ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น สมาชิก Expedia Rewards จะได้รับคะแนนสะสม Expedia Rewards 3 คะแนน สำหรับทุกๆ 20 บาทที่ใช้จ่ายในการจองโรงแรมบนแอพพลิเคชั่นสำหรับมือถือของเอ็กซ์พีเดีย และได้รับคะแนนสะสม Expedia Rewards 3 คะแนน สำหรับทุกๆ 200 บาทที่ใช้จ่ายในการจองเที่ยวบินบนแอพพลิเคชั่นสำหรับมือถือของเอ็กซ์พีเดีย (ถือเป็นสามเท่าของคะแนนที่ได้รับตามปกติจากการจองโรงแรมหรือเที่ยวบิน) การจองขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ ณ เวลาที่ทำการจอง และเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้ทุกประการ การจองที่ยกเลิกไม่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนโบนัส เงื่อนไขของข้อเสนอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงพนักงานของ Expedia, Inc. ข้อเสนอไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ และไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด เป็นโมฆะเมื่อไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด